تئوری انتخاب

آزاده کیانی

تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب وواقعیت درمانی دکترویلیام گلسر روانپزشکی که از سال ۱۹۶۵بخاطر ابداع واقعیت درمانی در عرصه روان پزشکی معروف و شناخته شد.ایشان بعدها در سال۱۹۹۸کتاب

ادامه مطلب »