تئوری انتخاب

آزاده کیانی

ارتباط والدین با فرزندان

ارتباط والدین با فرزندان ارتباط  والدین با فزندان از دغدغه های اساسی والدین در روزگار اکنون است. واقعا راهکار این مشکل در کجاست؟ چگونه می

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

مسئولیت پذیری فرزندان

مسئولیت پذیری فرزندان  یا مسئولیت گریزی؟ کدام یک را برای خود و فرزندانمان می خواهیم؟ آموختن یا رهاکردن؟ آموزش مسئولیت پذیری از مهم ترین وظایف

ادامه مطلب »
آزاده کیانی

تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

تئوری انتخاب وواقعیت درمانی دکترویلیام گلسر روانپزشکی که از سال ۱۹۶۵بخاطر ابداع واقعیت درمانی در عرصه روان پزشکی معروف و شناخته شد.ایشان بعدها در سال۱۹۹۸کتاب

ادامه مطلب »