علمی

آزاده کیانی

استعدادمن

استعدادمن وقتی حرف از هوش و استعداد به میان می آید به یاد مدرسه و رقابت بین بچه زرنگ های کلاس می افتم. رقابتی نفس

ادامه مطلب »