رفتارسازمانی

تعریف مدیریت از نگاه دراکر
آزاده کیانی

مدیریت چیست؟

تعریف مدیریت از نگاه دراکر پیتر دراکر در کتاب « مدیریت» خود درباره تاریخچه مدیریت اینگونه می گوید: ریشه اصلی مدیریت تقریبا به ۲۰۰ سال

ادامه مطلب »