در مواجهه با اتفاقات زندگی چگونه واکنش نشان می دهی؟

اپیکتتوس فیلسوف معروف رومی می‌گوید:

مهم نیست چه اتفاقی برایت می افتد، مهم این است که چه واکنشی به آن نشان بدهی.

یکی از کوچی هایم دلیل شرکت در جلسات کوچینگش را همین موضوع می دانست که؛

“نمی دانم چرا با اینکه روی خودم کار کردم اما باز هم در شرایط متفاوت همان عکس العمل ها و رفتارهای سابق را از خودم بروز می دهم “

چرا آن تغییری که می خواهم اتفاق نمی افتد؟ چرا رفتارهایم و عکس العمل هایم مانند سابق است؟ البته که پاسخ به این پرسش کوتاه نیست و نیاز به بحث مفصل دارد اما آنچه می خواهم در موردش در این بلاگ صحبت کنم عکس العمل ما به اتفاقات است.

ما نمی توانیم جلوی بسیاری از این اتفاقات را بگیریم اما می توانیم عکس العملمان را به آن ها تغییر دهیم.

 تغییر عکس العمل چگونه ممکن می شود؟

اول اینکه؛

تغییر همواره سخت بوده و هست اما چیزی که تغییر را آسان تر می کند آگاهی و درک این موضوع است که؛

تغییر به مرور اتفاق می افتداز این رو منتظر معجزه یک شبه و یک ماهه و یک ساله نباشیم.

شاید باید چندین سال زمان بگذاریم تا تغییری محسوس شود و به جانمان بنشیند.شاید هم از همین یک جمله ناامید شوید و بگذارید کنار هر چه تغییر کردنی باشد و عطایش را به لقایش ببخشید.

اما من فکر می کنم می ارزد لااقل پیش خودمان و در نظر خودمان آدم حسابی شویم.

دوم اینکه بدانیم چه چیزهایی را می توانیم کنترل کنیم و چه چیزهایی را نمی توانیم.

نگرانی درباره چیزهایی که خارج کنترل ما هستندنتیجه ای به همراه ندارد، ما باید از آنچه می توانیم تغییر دهیم و آنچه نمی توانیم آگاه باشیم تا تسلیم احساسات منفی نشویم. 

   ایکیگای- هکتورگارسیاو فرانچسک میرالس

 

تمرکز روی مشکلاتی که کنترلی در حلشان نداریم فقط موجب فرسودگی و ناامیدی می شود و حاصلی ندارد.

اقتصاد درب و داغان کشورمان، چرا کرونا بوجود آمد، چرا مردم به کتاب علاقه ندارند و  بسیاری مسائل دیگر که ما کنترلی بر وجود یا عدم وجودشان نداریم.

و سوم اینکه؛

نسبت به افکار و احساساتمان آگاه باشیم(در آیین بودامراقبه راهی برای این آگاه شدن است) و در نتیجه رها شدن از آن هاست .

مسئله خالی کردن ذهن از افکار نیست بلکه باید مراقب افکار واحساساتمان باشیم و بیش از اندازه تحت تاثیر آن ها قرار نگیریم به این ترتیب ذهن خود را آموزش می‌دهیم تا درگیر خشم، حسادت و عصبانیت نشود.     ایکیگای-هکتورگارسیا و..