چرا خلاق ترین افراد ناموفق اند؟

همیشه خودم را کم استعداد می دیدم . 

شاگرد اول نبودم اما سال های آخر دبیرستان پنجم ششم کلاس بودم و همیشه به هوش و استعداد اون چند نفر که اول تا چهارم بودند غبطه می خوردم.

خیلی مورد توجه معلم ها بودند و باهوش و بااستعداد قلمداد می شدند. کنکور برگزار شد و من هم رتبه بهتری آوردم  و هم در رشته بهتری قبول شدم.همون سال ها فهمیدم هوش و استعداد هرگز کافی نیست.

هنوز هم بر همون اعتقادم که چندان باهوش نیستم اما خلاقیت و پشتکارم بارها و بارها در زندگی به دادم رسیده و مرا از باهوش ها به پیش انداخته.

حال سوال اینجاست؛

چرا باهوش ها بعضا ناموفق هستند؟

الن گنت در کتاب منحنی خلاقیت می گوید:

پژوهش ها ثابت می کنند بیشتر ما مثل هنرمندانی که دائم موفقیت خلق می کنند، با استعداد نوآوری ذاتی به دنیا آمده ایم. ایده های موفق از مبدا اسرارآمیزی به وجود نمی آیند و آنچه ما به عنوان لحظه ی زودگذر نبوغ می شناسیم در حقیقت فرآیندی زیست شناختی ستکه هر کسی می تواند آن را در خود بپرورد.

به طور خلاصه متوجه شدم علم و روشی برای به دست آوردن موفقیت وجود دارد که هر کسی می تواند در آن استاد شود.

 

بنابراین می توان با استناد به پژوهش های بسیاری که هم در این کتاب و هم خانم دکتر آنجلا داک ورث انجام داده دریافت که موفقیت ویژه آدم های خاص نیست.همه قابلیت موفق شدن دارند فقط باید راهش را بیاموزند.