در اهمیت خود ارزیابی

برای من که چنین بوده ؛ از ارزیابی گریزان بودم  انگار شهامت روبه رو شدن با عملکردم را نداشتم. مواجه شدن با خودت و عملکردت و مقایسه آن ها با آنچه تصمیم به انجامش گرفتی سخت است.

این سال ها شهامت این روبه رو شدن را بیشتر پیدا کردم.

اوضاع بهتر هم می شود وقتی خودت را می سنجی و خوب می شکافی. کاستی ها را پیدا می کنی و برای رفع شان چاره اندیشی می کنی.

می بینی که برنامه هایت تا حدی غیرواقع بینانه بوده  و امکان انجام همه شان را نداشتی.

می بینی که چه عواملی باعث شد تمرکزت بارها و بارها به هم بریزد. رشته کار از دستت در برود. بهره وری همیشگی را نداشته  باشی و علتش را با این ارزیابی کم کم پیدا می کنی. شاید بپرسید؛

حالا چطور ارزیابی کنم؟

راههای بسیاری برای ارزیابی در کتاب ها و آموزش ها آمده اما ساده ترین و ملموس ترینش که خودم هم دوستش می دارم ارزیابی در ۴ حوزه است که بیل بورنت و دیوید ایوانس در کتاب چگونه زندگی خود را طراحی کنیم به آن پرداختند؛

در مقاله افزایش عزت نفس باارزیابی دقیق تر خود هم به موضوع خودارزیابی پرداختیم.

در این مدل ما با ارزیابی چهار حوزه سلامتی، کار، عشق و لذت به ارزیابی وضعیت خود می پردازیم. با ارزیابی وضعیت خود در این چهار حوزه می توانیم یک سنجش سریع از خود داشته باشیم.

البته قبول دارم که چندان آسان هم نخواهد بود که بدانیم واقعا در چه وضعیتی هستیم.

اما نوشتن و فکر کردن به من کمک کرده تا ارزیابی بهتری از عملکردم در این چهار حوزه داشته باشم شما هم امتحان کنید.ببینید در هریک از این حوزه ها در چه وضعیتی هستید؟

 

 

داشبورد طراحی زندگی