پادکست بامدیر

مصاحبه با مدیران موفق و صاحبین پیشروی کسب و کار

جدیدترین پادکست ها

Episode 2

bamodir podcast
by azadeh kiani

Episode 3

bamodir podcast
by azadeh kiani

Episode 1

bamodir podcast
by azadeh kiani