دسته بندی موضوعات
آزاده کیانی

محقق، سخنران و کوچ در زمینه های ارتباطی و مهارت های زندگی و رشد و بهبود فردی و موسس مجموعه و وبسایت "مهارت های زندگی و کوچینگ" و ...

دوره جدید
روزنوشت‌ها
کارگاه بهبود کیفیت زندگی و روش های حل تعارض
کانون مهندسین قائمشهر
قبل
بعدی