قدرشناسی

آزاده کیانی

حسن جویی و قدرشناسی

خوبی از خودتونه هرفردی ویژگی و صفات قابل تحسینی دارد که ممکن است از نظر بسیاری از افراد غیرقابل تعریف باشدامااگر آن نکات مثبت را

ادامه مطلب »