مقالات

دعوت به مسئولیت پذیری با خودارزیابی

/
دعوت به مسئولیت پذیری با خودارزیابی دعوت به مسِئولیت پذیری با خود ارزیابی …
انرژی احساسی

چگونه انرژی احساسی خود را شارژ کنیم؟

/
چگونه انرژی احساسی خود را شارژ کنیم؟ به عبارتی چطور در طول روز مشتاق و …

افزایش عملکرد در محل کار

/
افزایش عملکرد در محل کار و یا در منزل و هرجایی که ما مشغول انجام ک…
دنیای مطلوب از دیدگاه تئوری انتخاب

تئوری انتخاب یا مسئولیت گریزی

/
تئوری انتخاب یک مبحث جدید در روانشناسی مثبت گراست که ویلیام گلسر آن را…

استعداد وتوانمندى هاى خود

/
 استعدادو توانمندى ها از مهم ترين راههاي رسيدن به شناخت خويشت…
کنترل خشم و حل تعارض

دنیای مطلوب از دیدگاه تئوری انتخاب

/
دنیای مطلوب از دیدگاه تئوری انتخاب چیست؟ دنیای مطلوب چیست؟هیچ …

مدیریک دقیقه ای چه می کند؟

/
مدیریک دقیقه ای عنوان کتاب بسیارزیبای کنت بلانچارد و اسپنسرجانسون است…

لزوم آموزش مهارت های ارتباطی و هدفگذاری به نوجوانان

/
لزوم آموزش مهارت های ارتباطی به نوجوانان با توجه به اینکه با روندی که تکنو…

مهارت های ارتباطی موردنیاز یک مدیر موفق

/
مهارت های ارتباطی مدیران از مهارت های ضروری جهت رفتارباسیاست …